• ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
  • اِلأَربِعا ١٦ جمادي الاولي ١٤٤۰
  • Wednesday, January 23, 2019

 

 

اهداف اختصاصی بیمارستان

 

G1 ارتقاء مستمرکیفیت خدمات بالینی ( خدما ت پزشکی ، خدمات پرستاری، خدمات پاراکلینیکی) و غیر بالینی

 

    G1O1 بهبود مدیریت خطر و حفظ و ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان


    G1O2 اطمینان از استقرار  نظام ممیزی بالینی


    G1O3 ارتقاء و بهبود فرایند تعامل با بیمار و همراهان و جامعه


    G1O4 ارتقاء وبهبود فرایند مدیریت کارکنان


    G1O5 ارتقاء اثر بخشی  بالینی


    G1O6 بهبود استقرار نظام اعتبار بخشی


    G1O7 ارتقاء هتلینگ  بیمارستان

 

G2 ارتقای ایمنی بیمار

 

    G2O1 اطمینان از استقرار استاندارد های الزامی  بیمارستانهای دوستدار ایمنی


    G2O2 توسعه استاندارد های اساسی بیمارستانها ی دوستدار ایمنی


    G2O3 توسعه استانداردهای  پیشرفته بیمارستانهای دوستدار ایمنی 

 

G3 مدیریت منابع

 

    G3O1 بهبود کیفیت  امور مدیریتی


    G3O2 بهبود کیفیت خدمات عمومی


    G3O3 اطمینان از کارکرد صجیح سیستم مالی بیمارستان

 

 

 

Page Generated in 0/5419 sec